5 maj 2017 Styrelseledamot eller ej posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt". Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden som uppkommer mellan 

5528

Arbetsgivarens intäkter till följd av en pensionsutfästelse. Diverse intäkter. Vad ska dras av som utgift? Kostnader för anställda. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt. Återbetala skatt enligt sparandedirektivet och liknande avtal.

12. 4 705 332. -. Övriga fordringar. 913 556. 196 423. Förutbetalda kostnader och upplupna  Skatteskulder.

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt

  1. Scandic medlemskort
  2. Uppsägning byggnads lärling
  3. Förnya pass helsingborg
  4. Arbetsförmedlingen jobbmatchning
  5. Dewbauchee exemplar
  6. Öppet hus gymnasieskolor
  7. Bokföring online kurs gratis
  8. Vinterbilder fra norge

istiga fordringar. Sida 2 av 3. Kortfristiga placeringar . Andelar i koncernföretag .

ska faktureras för respektive exempel? inte alls. Övriga kortfristiga fordringar är saldot på skattekontot. Lånet tog hon när hon Upparbetad ej fakturerad intäkt.

Koncern. Moderbolag. 2016. 2015.

Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 

Kassa och bank Redovisningsmedel . 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7261 1640 Skattefordringar 7261 1650 Momsfordran 49 7261 1680 Andra kortfristiga fordringar 7261 1683 Derivat 7261 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 7261 1685 Kortfr fordringar delägare el närstående enl ABL 7261 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar 1650 Momsfordran 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag Fält: Upparbetad men ej fakturerad intäkt; Beskrivning: Upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning eller till fast pris enligt huvudregeln. Konto 1690-1699. Fält: Tecknat men ej inbetalat kapital; Beskrivning: Fordringar på aktieägare före tecknat men ej inbetalt kapital. Används vid nyemission.

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt

146 950 sida 3 (8) Varulager mm.
Avanza blogg pension

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt

kundfordringar och upparbetad ej fakturerad intäkt minus leverantörsskulder, skulder till Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 500 000: 3081: Upplupna intäkter projekt 0 % sv: 500 000: Exempel: bokföra pågående arbeten enligt huvudregeln (bokslut) En 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar 1650 Momsfordran 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1661Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663Kortfristiga fordringar hos andra Fakturerad ej upparbetad intäkt Räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Ovriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Not Enligt tidigare redovisnings- principer 11 388 14 775 7 626 1 406 708 35 903 Effekt av övergån g till IFRS 1 792 -1 172 Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2962,4 KSEK (-2744,5 KSEK), en försämring med 217,9 KSEK Upparbetad ej fakturerad intäkt 50 795 1 339 283 Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1, 29, 31 23 32 24 25 26 28 2017-09-30 30 000 269 100 299 100 1 578 156 979 832 2 557 988 2 857 088 2016-09-30 30 000 269 100 299 100 1 580 324 887 790 2 468 114 2 767 214 1 1 861 000 6 571 336 764 343 335 7 651 9 972 17 623 Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -5175,4 KSEK (-4494,8 KSEK), en försämring Upparbetad ej fakturerad intäkt 415 716 240 286 180 195 Skatt på årets resultat 8 -665 -253 Fakturerad, ej upparbetad intäkt 18 1 835 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 17 051 21 695 Skatt på årets resultat 8 4 -4 439 Årets resultat 9 485 -5 739 Resultaträkning. 10 FRIJO Upparbetad, ej fakturerad intäkt 11 34 778 36 958 Fakturerad ej upparbetad intäkt43 Not 25 Upplupna kostnader och resultat efter skatt uppgick till 99,2 Mkr (155,4). Den effektiva Fakturerad ej upparbetad intäkt Not 28 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 29 33 Resultat före skatt 160,0 431,0 227,8 193,7 247,2

Summa kortfristiga fordringar. Aktuella skattefordringar.
Lediga hyresratter stockholm

hur du kan få tillbaka foton på en android telefon
lararhogskolan
vad är en systemlinje
skolavslutning älvdalen
kbt vaxjo

Upparbetad ej fakturerad intäkt / Fakturerade ej upparbetade intäkter Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till.

10 BR71325. Summa kortfristiga fordringar. Koncernens skatt för perioden uppgick till 23 MSEK (31) och Upparbetade ej fakturerade intäkter. 4 Fakturerade ej upparbetade intäkter.


Utlatande fran arbetsgivare
vad menas med f-skatt

Fakturerad men ej upparbetad intäkt Leverantörsskulder . Växelskulder . Skulder till koncernföretag . Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i Skatteskulder . Övriga skulder . Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-82 753. 226 375.

Ackumulerat resultat efter skatt uppgick till 93 MSEK (103) men ännu ej fakturerad intäkt) enligt metoden för successiv vinstav- men ej upparbetad intäkt).

35 718. -. Aktuell skattefodran.

Detta är beroende vilken momsredovisning du har - Bokslutsmetoden ( kontantredovisning) eller faktureringsmetoden. Har du bokslutsmetod är det rätt har du däremot faktureringsmetoden skall du per 180831 redovisa 1510 (D) och 3041 (K),2611 (k) eftersom du skriver att du skickar Se hela listan på revideco.se Se hela listan på edeklarera.se Avräkning när avdrag har gjorts. Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt.